LABORAL

 

 • Política de RRHH
 • Pla d'Igualtat
 • Règim intern equip directiu i comandaments intermitjos
 • Registre professionals sanitaris
 • Personal equivalent, per sexes i discapacitat
 • Conveni del SISCAT
 • Representació sindical
  • Composició Comité Empresa
 • Convocatòries
 • Acords de docència