Activitats Comunitàries

Programa “Onada de Calor sobre la salut”

Des de fa anys, s‘han descrit els efectes negatius de les variacions tèrmiques sobre la salut. La calor excessiva i sostinguda comporta un augment de la mortalitat, especialment en la gent gran i les persones que tenen patologies cròniques.

Els objectius del Pla d‘actuació per prevenir els efectes de l‘onada de calor sobre la salut (POCS) són predir amb la màxima anticipació les possibles situacions meteorològiques de risc. I minimitzar els efectes negatius de l‘onada de calor sobre la salut de la població, especialment els grups més vulnerables: gent gran, nadons, persones amb discapacitats físiques o psíquiques, persones amb malalties cròniques, persones fràgils que viuen soles, persones amb condicions socials precàries, pacients amb medicacions que actuen sobre el sistema nerviós central, persones que realitzen una activitat física intensa o aquelles que han de romandre o fer activitat física a l‘aire lliure (incloses les activitats laborals), etc.

 

Programa “Pacient Expert”

El Programa Pacient Expert Catalunya®, està basat en experiències desenvolupades en altres països, que han generat evidència científica sobre els seus efectes positius per a la salut. El programa té com finalitat millorar la comprensió de la malaltia crònica per part dels pacients, mitjançant la transferència i l’intercanvi de coneixements del pacient expert amb la resta de pacients, promoure canvis d’hàbits que millorin la qualitat de vida i la convivència amb la malaltia com una part més del procés assistencial.

Ens trobem en un context social on els ciutadans / pacients cada dia tenen més accés a la informació i una major capacitat de decidir per ells mateixos. Aquesta realitat està canviant la relació entre els professionals sanitaris i els pacients. El rol del pacient ha deixat de ser passiu per a passar a participar de forma activa en la presa de decisions sobre la seva salut i/o la seva malaltia.

 

Programa “Salut i Escola”

Els nous reptes que afronta la societat a causa de la transformació de les estructures, els valors i les funcions familiars, comunitàries i socials tenen en el medi escolar una manifestació especial.

El centre educatiu, com a espai natural per a l'aprenentatge, l'educació i la formació integral de la persona, és també el lloc on es manifesten més precoçment els signes d'alerta sobre problemes de salut, en els quals una detecció precoç pot ser la primera acció per iniciar un procés d'ajuda a les necessitats, sovint no expressades, però sí manifestades per mitjà de conductes.

És per això que el Departament d'Educació i el Departament de Salut va posar en marxa el programa "Salut i escola" (PSiE), amb el propòsit de potenciar la coordinació dels centres docents, els serveis educatius i els serveis sanitaris en accions de promoció de la salut i d'atenció a l'alumnat.

    Activitats curs escolar 2018-2019:

    Escola de Planoles:

      

 

    Escola de Campdevànol:

      

 

    Escola de Ribes de Freser:

      

 

Programa "Beveu menys"

El programa Beveu Menys va néixer amb la finalitat de difondre a tot el territori les estratègies de detecció i intervenció breu en matèria d'alcohol en l'àmbit de l'atenció primària.

L'objectiu principal del programa és sensibilitzar la població general sobre els danys ocasionats pel consum de risc d'alcohol i dotar l'atenció primària de salut de les eines per a la identificació precoç i la intervenció breu en els problemes d'alcohol.

 

Pla d’Activitat Física, Esport i Salut (PAFES):

El PAFES és una iniciativa interdepartamental del Govern de Catalunya per lluitar contra el sedentarisme; realitzada pel Departament de Salut i la Secretaria General de l’Esport de la Generalitat de Catalunya.

L’objectiu del programa és millorar la salut i la qualitat de vida de les persones sedentàries, tot augmentant els nivells d’activitat física (AF) dels adults mitjançant el consell i la prescripció d’activitat física.

 

Programa “Atenció Primària Sense fum”

El Programa Atenció Primària Sense Fum (PAPSF) és una iniciativa per  facilitar la disminució de la prevalença de l’hàbit tabàquic en els professionals que hi treballen i en la població en general.

L’objectiu del programa és consolidar una xarxa de centres d’atenció primària (AP) sense fum a tot el territori, on es respecti estrictament la normativa vigent, millorant  el perfil d’actituds i comportaments sobre el tabac, dels professionals que treballen en els centres d’atenció primària. Facilitant la disminució de la prevalença de l’hàbit tabàquic en els professionals que hi treballen i de la població general.

 

Campanya “Vacunació antigripal”

La grip és una malaltia respiratòria vírica. Produeix febre elevada, tos, mal de cap i malestar general. En els infants molt petits, la gent gran, les persones amb malalties greus i les persones amb diverses malalties cròniques pot provocar complicacions greus. En la majoria de casos, les persones es recuperen en una o dues setmanes sense necessitat de rebre tractament amb fàrmacs específics. Els antibiòtics no curen la grip.

La millor manera de prevenir la grip és amb la vacunació, i seguir unes bones pràctiques d’higiene (rentat de mans,...).

 

COVID19