Bases Concurs Logotip Centenari

 

Objecte de la convocatòria!

Disseny del nou logotip destinat a ser la imatge representativa del Centenari de l’Hospital de Campdevànol en tota la difusió d’informació sobre el mateix, a través del web, xarxes socials i d’altres documents i elements físics.

Qui hi pot participar?

Hi podrà participar qualsevol persona major de 18 anys, i cada participant podrà presentar un màxim de dues propostes. Els treballadors de l’hospital no hi podran participar.

Quins són els requisits i condicions tècniques?

El logotip haurà de reflectir els trets d’identitat de l’Hospital:

- Professionalitat, compromís, capacitat resolutiva, treball en equip, confiança, proximitat i obertura a la ciutadania.

Els dissenys hauran de ser originals: els participants hauran d’assegurar que el disseny de la seva proposta és fruit de la seva creativitat personal i que no s’han infringit els drets d’autor d’altres persones i/o entitats.

Cada obra ha de tenir dos tipus de presentació: en cartó ploma i en format digital (TIFF, PNG, JPG). Amb la millor resolució possible (2.000 x 2.000)

El treball ha de ser apte per a la seva reproducció a impremta.

La proposta ha d’adaptar-se a qualsevol suport de difusió (paper, cartes, targetes, cartells, correu electrònic, pàgina web, xarxes socials...).

Quedaran exclosos tots aquells dissenys que tinguin connotacions sexistes, xenòfobes, racistes, homòfobes i ofensives contra persones i institucions.

Els dissenys presentats podran no ser retornats a les persones candidates. Per aquest motiu es recomana que les persones participants es guardin una còpia abans del lliurament de l’original.

I la propietat intel·lectual i els drets de reproducció?

La propietat del logotip guanyador serà cedida a l’Hospital de Campdevànol, entitat organitzadora del concurs. L’Hospital de Campdevànol es reserva tots els drets de propietat i d’ús de la proposta guanyadora.

L’Hospital de Campdevànol es reserva el dret de reproducció a través dels mitjans que consideri oportuns, el dret de modificar el logotip amb l’objectiu d’optimitzar-lo per a la seva posterior impressió, el d’adaptar el logotip sempre que les condicions del material o objecte sobre el qual es vagi a reproduir no permetin fer-ho de manera completa i també podrà fer ús per separat dels elements del logotip.

I quins són els terminis per presentar les propostes?

El termini de presentació serà del 8 de maig de 2019 al 30 de juny de 2019

Les propostes podran ser enviades o presentades a:

a) Presencialment a Administració de l’Hospital de Campdevànol (demanar per Susanna Corraliza)

b) Electrònicament a l’adreça de correu de

En l’assumpte del correu electrònic caldrà especificar “Concurs logotip Centenari de l’Hospital de Campdevànol” perquè sigui fàcilment identificable. El cos del missatge del correu electrònic haurà d’incloure les dades de l’autor: nom i cognoms, data de naixement, domicili, adreça de correu electrònic i telèfon de contacte. També haurà d’incloure una petita ressenya del significat de la seva proposta.

Qui serà el jurat seleccionador i com es farà la votació de les propostes?

Els integrants del jurat seleccionador seran els membres de l’equip impulsor del Centenari de l’Hospital de Campdevànol, conformada per membres de l’òrgan de Govern i de l’equip de comunicació.

Cap dels membres del jurat podrà presentar-se com a participant.

El jurat podrà decidir quines propostes són admeses i quines són excloses sempre basant-se en allò establert en les presents bases reguladores. Es valoraran també aspectes com l’originalitat, la creativitat i la relació amb els valors de l’hospital. Totes les propostes excloses aniran acompanyades dels motius que han provocat l’exclusió.

El jurat proclamarà com a guanyador final el disseny que hagi obtingut més vots.

El jurat podrà declarar el concurs nul o sense disseny guanyador si considera que cap de les propostes s’ajusta als requisits establerts en aquest document.

Com es comunicarà la resolució?

Es comunicarà per correu electrònic a través de l’adreça

Així mateix, el resultat es publicarà a la pàgina web de l’hospital (www.hospitaldecampdevanol.cat) i en els altres suports que el jurat consideri adequats per donar a conèixer el resultat del concurs.

El jurat es reserva el dret de suspendre, ampliar o modificar aquest concurs i fins i tot la seva possible anul·lació, sempre que hi hagi una causa justificada i es compromet a comunicar amb antelació suficient les noves bases, condicions o, si escau, l’anul·lació definitiva del concurs, sense que això comporti cap tipus de responsabilitat per al jurat ni cap tipus d’indemnització per a les persones participants.

Quin és el premi?

Un diploma acreditatiu i un premi en forma de dotació econòmica de 300 euros per la proposta guanyadora.

L’acceptació de les bases

La participació en el concurs representa implícitament l’acceptació de totes les bases així com també la resolució del jurat. Qualsevol cas no previst en les presents bases serà resolt pel jurat i comunicada la decisió a cada participant.

Consulta les bases en format pdf